Vragen? Bel ons op 014/41.20.32
  • Meer dan 200 topmerken
  • Veilige betaling
  • Snelle levering
Ik ben op zoek naar

Verkoopsvoorwaarden | Pedico

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Pedico NV met maatschappelijke zetel P. Van Mierlostraat 17, 2300 Turnhout en met ondernemingsnummer 0416.390.811, hierna de ‘Verkoper ‘ genoemd.  Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de online verkoop van goederen via www.pedico.be.

Deze website is gecreëerd voor en wordt beheerd door de Verkoper.  De gebruikers van de website, hierna de ‘Gebruiker’ genoemd, mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten, bevestigt een natuurlijk persoonlijk te zijn en handelingsbevoegd.  Minderjarigen en handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

De Gebruiker bevestigt door zijn bestelling een natuurlijk persoon te zijn en geen handelaar, of althans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.  Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de Verkoper te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te raadplegen via de website.  Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen en gebruiken van “Verkoop op afstand” en het Belgische recht.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.  De Gebruiker kan ook contact opnemen met de Verkoper via e-mail aan info@pedico.be.

 

 

Bestelling

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt.  De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Elke bestelling veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het aanbod.  Indien iets in het aanbod of de bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de Gebruiker contact opnemen met de Verkoper via e-mail aan info@pedico.be.  Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

De Gebruiker duidt bij de online bestelling de gewenste plaats van levering of afhaling aan en de gewenste betaalwijze.

 

 

Prijs en betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De Verkoper heeft echter het recht de vermelde prijzen aan te passen indien omstandigheden buiten zijn wil de kostprijs van de producten doet stijgen.  Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor levering binnen België van een aankoop boven de 50€, zijn er geen bijkomende leveringskosten. De kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst.

Bij een levering kan worden betaald met bank- of kredietkaart, alvorens de levering plaatsvindt.  Bij afhaling in een winkel van Pedico, kan worden betaald in Pedico, uiterlijk op de dag van de levering.  De Verkoper bevestigt de bestelling en betaling per e-mail op het door de Gebruiker opgegeven e‑mailadres.

 

 

Levering

De levering gebeurt door een koerier (BPost/Taxipost) op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven, door ophaling in een postpunt of postkantoor of door ophaling in een winkel van Pedico naar keuze.   De koerier zal de bestelling aanbieden op het leveringsadres dat door de Gebruiker werd opgegeven.  Indien niemand aanwezig is, zal hij een nota achterlaten zodat het pakket kan worden afgehaald in het dichtstbijzijnde postkantoor.

De Verkoper neemt de verbintenis op zich om zo spoedig mogelijk te leveren.  De leveringstermijn bedraagt minimum 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling.  De partijen aanvaarden echter dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.  De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

De verzendkosten voor leveringen in België worden gedragen door de Verkoper.  De verzendkosten voor leveringen in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland bedragen 10 EUR.  Leveringen naar niet vernoemde landen zijn voorlopig niet mogelijk.

Partijen aanvaarden dat de plaats waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, Turnhout is.

 


Reserveren

De Gebruiker kan via de website ook reserveren.  Aan een reservatie is geen aankoopverplichting verbonden.  De Gebruiker kan hoogstens twee artikelen tegelijk reserveren.

De reservering wordt geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel, waarna aan de klant per e-mail een reserveringsbevestiging wordt verzonden. De gereserveerde artikelen worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de gekozen winkel van Pedico.

Bij een reservering  is enkel een betaling in een winkel van Pedico mogelijk.

 

 

Terugzending

Overeenkomstig het wetboek van economisch recht (WER), heeft de online consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Elk online gekocht artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild in een winkel van Pedico, of voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd naar volgend retouradres: Pedico NV, P. Van Mierlostraat 17, 2300 Turnhout.  Bij terugzending dient de Gebruiker zijn bankrekeningnummer toe te voegen, zodat de Verkoper het bedrag kan terugbetalen.

Om aanvaard te worden als retour, dient het artikel niet bevuild, onbeschadigd en ongedragen te zijn.  Schoenen mogen enkel binnenshuis worden aangepast, op een zuivere en liefst zachte ondergrond (tapijt).  Er wordt verwacht dat schoenen in de originele schoendoos worden terugbezorgd, onbeschadigd en onbeplakt met etiketten of tape.   De schoenen en schoenen worden verpakt in een extra verpakking, zoals de extra verpakkingsdoos waarin ze zijn toegekomen bij de consument.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde artikelen zijn voor rekening van de Gebruiker.

 

 

Garantie

Op alle artikelen geldt een garantie van twee jaar vanaf de levering van het product. 

Partijen aanvaarden dat vanwege de aard van het artikel een normale gebruiksslijtage gebruikelijk is.  Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.  Schoenen moeten wegens hun aard aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen.  Schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek een productiefout betreft.


De Gebruiker kan beroep maken op garantie door de artikelen in een winkel van Pedico binnen te brengen of door ze terug te sturen naar volgend retouradres: Pedico NV, P. Van Mierlostraat 17, 2300 Turnhout.  De plaats van het gebrek dient op een zichtbare wijze te zijn aangeduid.  De retour moet vergezeld zijn van het aankoopbewijs.  Schoenen moeten in paar worden teruggebracht.

De Verkoper neemt, na ontvangst van de retourzending, contact op met de leverancier van het artikel.  Deze neemt een beslissing of het gebrek binnen de garantie valt.  Indien niet, wordt het artikel onhersteld terugbezorgd aan de Gebruiker.

 

 

Handtekening en bewijs

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij doorgeeft.  De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker, geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.  De bevestiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.  De bevestiging geldt eveneens als erkenning uit hoofde van de Gebruiker dat hij de online verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en dat hij ze verklaart te aanvaarden.

 

 

Aansprakelijkheid

De website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker, over de activiteiten van de Verkoper.  De Verkoper heeft met betrekking tot de toegang, de bestelling, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper zorgt ervoor dat de website op elk moment toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers.  De Verkoper mag echter op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten wegens onderhoud, vernieuwing of andere reden, zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van een derde of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht wordt aanzien.  De Verkoper draagt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is elk geval beperkt tot de waarde van het bestelde artikel.

 

 

Bescherming van privacy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die op het ogenblik van de bestelling worden opgegeven, als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, een inschrijving op de nieuwsbrief, en andere.

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij niet langer informatie wenst te ontvangen.  Hiervoor kan de Gebruiker contact opnemen met de verkoper via info@pedico.be.

 

 

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de website, inclusief de gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

De Gebruiker die een automatische link wil instellen tussen de eigen website en de startpagina van de Verkoper, moet hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

 

Bevoegdheid

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht.  Alle geschillen waartoe deze algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.  De Gebruiker  erkent dat hij deze online voorwaarden heeft gelezen en verklaart ze te aanvaarden.

 

 

ODR

ODR is de afkorting voor Online Dispute Resolution. Dit internetplatform van de Europese Commissie heeft als doel consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce op te lossen. Conform art. 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 verwijzen wij naar de link naar het ODR-platform. Ons e-mailadres is info@pedico.be.